Административни услуги

С Решение №704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. Правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административно обслужване.

В изпълнение на горепосоченото Решение задължителната информация, съгласно чл. 28 от АПК и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, в училищния сайт в раздел Документи, са публикувани  услугите, предоставяни от образователната институция, както и образци на заявления. Посочени са конкретният електронен адрес на образователната институция и конкретни телефони за връзка, както и възможността услугата да се предостави по електронен път при наличие на възможност.