„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

APSPO_31072019

Готови сме за Осми март!

И тази учебна година – 2020/ 2021, продължаваме работата по проект АПСПО

ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“№: BG5M2OP001-3.005-0004

линк:https://apspo.mon.bg/login


Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.                           

Сформирани са две групи по проекта – за допълнително обучение по български език на подготвителна група 5-годишни деца с ръководител Галина Кръстева и на подготвителна група 6-годишни деца с ръководител Зорница Маркова.

И ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА 3 И 4 ВЪЗРАСТОВА ГРУПА РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Отново са сформирани две групи за допълнително обучение по български език за 5- и 6-годишните деца от 3 и 4 възрастова група в училище. Ръководители – Зорница Маркова и Галина Кръстева.

Грамота и отличие за представена добра педагогическа практика на тема „Взаимодействие семейство – детска градина – семейство, с фокус родители на деца от уязвими групи и родители на деца със СОП“ по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Учители – Галина Кръстева и Зорница Маркова