График на учебното време

Със З А П О В Е Д № РД09-2118/ 28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката е определен графикът на учебното време за 2020/ 2021 година:

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. есенна

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна

30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. втори ДЗИ

25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок

04.02.2021 г. I – ХIІ клас

Край на втория учебен срок

14.05.2021 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2021 г. (07.06.2021) І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)

14.06.2021 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2021 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици)