Графици

Графици за учебната 2019/2020 г.

График занимания по интереси

Графици за първия срок

График на училищния психолог

График за консултации по предмети

График за ДЧК

График за дежурство на учителите

График за вх.равнища I – IV КЛАС

График за вх. равнища – V – VII КЛАС

Графици за учебната 2018/2019 г.

Графици за втори срок

График на училищния психолог

График за консултиране на ученици и учители (ДЧК)

График за консултации на учителите по учебни предмети

Гграфик занимания по интереси

Седмично разпределение на дейностите в ЦДО

График за контролни работи 1-4 клас

График за контролни работи 5-7 клас

График за класни работи 5-7 клас

Гграфик за провеждане на занятия по БДП и БАК

Графици за първи срок

График на училищния психолог

График за провеждане на ДЧ на класа

График за консултации по предмет

График за консултации за обща подкрепа

С решение на педагогическия съвет от 03.09.2018 г. в ОУ „Гео Милев“ са обявени три дни за неучебни, но присъствени: 31.10.18 г. – спортен празник; 15.01.19 г. – патронен празник; 22.05.19 г. – екоден

Графици за учебната 2017/ 2018 г.

График за контролни работи 1-4 клас

График за контролни работи 5-7 клас

График за консултации в ЦДО

Актуализиран график за консултации по предмети

График за консултации по учебни предмети

График за провеждане на ДЧК

Графици за учебната 2016/2017 година

Седмична програма за начален курс втори срок

Седмична програма за прогимназиален курс втори срок

Седмична програма 1-4 клас 1 срок

Седмична програма за 5-8 клас 1 срок 

Транспортна схема на училищния автобус

Графици за учебната 2015/2016 година

Втори срок

Седмично разписание на учебните занятия за 1-4 клас

Седмично разписание на учебните занятия за 5-8 клас

График за провеждане на ДЧФВС

График за консултации по предмети

График за провеждане на консултации в ПИГ

График за провеждане на ДЧК

Графици за учебната 2014/2015 година

ПЪРВИ СРОК

График за провеждане на ДЧФВС

График за консултации по предмети

График за провеждане на консултации в ПИГ

График за провеждане на ДЧК

ГРАФИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

График за провеждане на ДЧФВС

График за консултации по предмети

График за консултации в ПИГ

График за провеждане на ДЧК