ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ – ФАЗА 1

    Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в Основно  училище „Гео Милев“, с. Белозем, бе проведено анкетно проучване за интересите и потребностите  на учениците от I до VIII  клас.

Оформиха се 30 групи: 17 групи за занимания по интереси и 13 групи за обучителни затруднения.