Дневен режим в условията на Ковид 19

В съответствие с Насоките за работа в условията на Ковид 19 в училище е въведен постъпателен дневен режим с цел максимално невзаимодействие между паралелките.