ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПОЛУИНТЕРНАТНИТЕ ГРУПИ В УЧИЛИЩЕ

Във връзка с реализирането на дейностите по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ възпитателите в нашето училище изготвиха кратки презентации за осъществени добри практики през учебната 2014/2015 година.

Те споделиха дейности и мероприятия, осъществени в ПИГ.