БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

С решение 16/ 17.01.2019 г. на МС  правителството прие интегриран подход „Безопасна система“ с визия нула загинали и тежко ранени за национална политика за постигане на висока степен на безопасност по пътищата на Република България.

2019-а година се обявява за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението под мотото „Пази семейството си на пътя“. Фокус се поставя върху ролята на семейната среда като фактор за рисково поведение на пътя.

Одобрени са и мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г. Те са в изпълнение на т. 3 от Протокол № 36 на Министерския съвет от 12 септември 2018 г. и представляват възлагане на отговорните институции да осъществят координирани действия в указаните им срокове за постигане на целите, заложени в Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 г.

Страницата ще включва информация, анализи, мерки, мероприятия, справки за дейностите на училището по БДП.

Нормативни документи:

Заповед РД № 09-1289/31.08.2016 г.

Наредба за детски и ученически туристически пътувания с обща цена

Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по БДП

Наредба № 33/1999 г., ЗДП, Наредба № 11/ 2002 г.

Вътрешни правила за организиране и провеждане на туристически пътувания

Стартира кампанията „Пресичам безопасно с Tedi”, която се организира със съдействието на МВР чрез Главна дирекция Национална полиция, отдел „Пътна полиция“ и МОН. Целта на кампанията е децата от I до III клас да научат правила за движение по пътищата, свързани с ролята им на пешеходци,пътници и водачи на велосипеди и тротинетки.

Материалите (видеоклипове и тест за проверка на знанията по БДП) може да намерите на сайта www.tedi.bg.


Площадки по БДП – изградени по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучението по БДП“