Изложба на клуб „Цветна палитра 2“

На 16.02.2017 г. от 15,30 часа в ОУ „Гео Милев”, с. Белозем, общ. Раковски се проведе публична изява на клуб „Цветна палитра-2”. Беше представена изложба на рисунки на деца от 3 и 4 клас под ръководството на г-жа П. Матева. Изложбата беше посветена на зимата. Преобладаваха рисунки със зимни пейзажи, суровачки, кукери. Също така бяха представени и рисунки-колажи, камъчета с нарисувани фигури, нарисувани бутилки, карти на България, изработени от различни материали. Децата представиха информация за зимни обичаи и традиции, сценка за цветовете, информация за въздействието на цветовете. На изложбата присъстваха: заместник-директорът на ОУ „Гео Милев”, специалист по изобразително изкуство, родители. Дейността се финансира от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I“.