Клуб „Сръчни ръце“

На 12.05.2017г. от 14:30 часа в сградата на ОУ „Гео Милев“ се състоя изложба на клуб „Сръчни ръце“. Събитието беше открито от ръководителя на клуба с приветствено обръщение към родителите, бе презентирана колекция от избрани моменти от часовете в клуба, както и видео интервю с всеки един от участниците.

Показани бяха макетите от годишния труд на всеки от учениците. Сръчковците имаха възможност да демонстрират своите творчески умения като пред гостите и родителите изработиха по една красива роза, която  поднесоха на своите майки или баби.

След приключване на творческата работа участниците бяха наградени с медал за старание и постоянство от ръководителя на клуба.

Всички разглеждаха с интерес и любопитство макетите, а учениците от клуба  с удоволствие и удовлетворение показваха своите изработки на родителите и съучениците си.

Дейността на учениците, които взеха участие в събитието, се финансира от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.