Колектив

Педагогически екип 2013/2014 година

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА – директор

ДИАНА ГЕНОВА – помощник-директор, преподавател по БЕЛ

ГАНКА ХРИСТОЗОВА – преподавател по БЕЛ, класен ръководител на Vб клас

СИЙКА КАРАГЬОЗОВА – преподавател по руски и български език, класен ръководител на VIб клас

ВЕРЖИНИЯ СТАМБОЛИЙСКА – преподавател по английски език

ТОШКО КАРАГЬОЗОВ – преподавател по математика

МАРИАНКА ШИКОВА – преподавател по математика и ИТ

ЦВЕТАНКА БОЕВА – преподавател по физика и астрономия и ИТ, класен ръководител на VIII клас

МИНКА КОЛЕВА – преподавател по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, класен ръководител на  VIIa клас

ПЛАМЕН КУЗМАНОВ – преподавател по география и икономика, история и цивилизация

РОЗА ГЕОРГИЕВА – преподавател по музика, класен ръководител на Va клас

РАДКА ХРИСТОЗОВА – преподавател по ИИ, Технологии, ДБТ, класен ръководител на VIa клас

ГОСПОДИН ХОРОЗОВ – преподавател по ФВС, класен ръководител на VIIб клас

ЙОРДАНКA МИНЧЕВА – класен ръководител на Ia клас

ПЕНКА ДЖАТОВА –  класен ръководител на Iб клас

ТОШКА СТОЕВА –  класен ръководител на IIа клас

ДОНКА НЕДЕЛЧЕВА –  класен ръководител на IIб клас

ДОБРИНКА АТАНАСОВА –  класен ръководител на IIIа клас

ТОТКА АНДРЕЕВА –  класен ръководител на IIIб клас

ЯНКА МИНКОВА –  класен ръководител на IVа клас

МАРИЯ ГРИГОРОВА –  класен ръководител на IVб клас

СПАСКА ИВАНОВА – преподавател по английски език

МАРИАНА ВЛАДОВА – учител на ПГ – 6-годишни деца

ЖЕКО ЖЕЛЕВ – учител на ПГ – 5-годишни деца

ДОНКА ПЕНЕВА – възпитател на ПИГ I клас

ПЕТРАНКА МАТЕВА – възпитател на ПИГ II клас

ТОНКА ГРИГОРОВА – възпитател на ПИГ III клас

ЛИЛИ ТАШИКОВА – възпитател на ПИГ IV клас

МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА – възпитател на ПИГ V-VIII клас