Маските – задължителни в училище

Уважаеми родители,

Според заповед № РД09-3310/ 18.11.2020 г. е задължително носенето на маски от ученици, учители, непедагогически персонал, външни посетители в общите закрити части, учителска стая, класни стаи, както и в училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки. Изключения се допускат за учители 1-4 клас, които преподават в една паралелка и няма близък контакт между учителя и учениците; в училищния двор, ако дейностите са само с една паралелка, по време на час, когато учениците четат, разказват, изпълняват физически упражнения. Носенето на маски за 1-4 клас може да стане задължително по два начина – по решение на ПС или по решение на преподаващия учител за всеки отделен час. Изключения се допускат за ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да носят маски. Необходимо е да се осигури време за „почивка“ от носенето на маски – в училищния двор,  в класната стая при широко отворени прозорци по време на час.

Моля да осигурите маски на учениците за престоя им в училище.