Обучение в електронна среда от разстояние

Уважаеми родители,

За ваше сведение публикуваме декларация, която следва да подадете при изявено желание и необходимост за промяна на формата на обучение в дистанционна или за обучение в електронна среда от разстояние.

С приетия от 44-то Народно събрание на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование се дава възможност по здравословни причини или по желание на ученик или родител за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние.

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини:

  • Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  • Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  • В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОЕСР.

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание на ученика/родителя

  • Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  • Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.

Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас.

Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.

Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОЕСР в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.

ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОЕСР, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.