Обучение на педагогическите специалисти

На 8-9 юли 2023 г. ще се проведе обучение с педагогически специалисти от училището.

Тема: – „Съвременни техники и технологии за оценяване напредъка на ученика” по учебната програма, одобрена със заповед на Министъра на образованието и науката, както следва: Заповед: РД09-2813 от 17-07-2017г. и обучител: Гергана Аврамова – „ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ”  ЕООД.

Място на провеждане – хотел „Романтика“, с. Сърница.

Обучението приключва с изпълнението на конкретна задача-самостоятелна и/или групова.

Продължителност на обучението : 16 академични часа – 8 академични часа присъствена форма и 8 академични часа дистанционна форма.

КРЕДИТ : 1