Опасностите в интернет

Нестандартната образователна ситуация дава нова възможност да се развиват базовите дигитални компетентности у децата, като социалните умения и онлайн безопасността са съществен компонент от дигитално-медийната грамотност.

            Националният център за безопасен интернет Safenet.bg разработи 30-минутен видеофилм, базиран на поредица от кратки видео материали, посветени на различните рискове в интернет и начините за тяхното предотвратяване и реакция. Видеоклиповете са атрактивни и с ясни послания и инструкции. Те дават възможност да се включат като част от дистанционната работа с учениците в часа на класа или в други часове, както и да ги използват в комуникацията с родителите, за да привлекат вниманието им към участието на родителите в онлайн живота на децата нуждата от разговори по тези теми

          Видеофилмът се намира на адрес:  https://youtu.be/bQy-DM56_NM  

            Той  обединява серия от 14 кратки анимирани видеоклипа. Отделните видеоклипове също са достъпен и лесен за използване ресурс, който може да бъде намерен на сайта на Центъра за безопасен интернет: https://www.safenet.bg/bg/materiali#%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE 
Предлагаме Ви видеоматериалите, в които се разглеждат въпросите за безопасността и отговорното поведение в интернет.