Нормативни документи

2021/ 2022 година

2020/2021 година

 

Правилник за вътрешния трудов редИзтегляне

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020/ 2021 годинаИзтегляне

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи за учебната 2020/ 2021 годинаИзтегляне

План за квалификационна дейностИзтегляне

План на ЕКК в начален етапИзтегляне

План на ЕКК в прогимназиален етапИзтегляне

План на ЕКК в ГЦДОУДИзтегляне

План на УК по БДПИзтегляне

План за насърчаване и повишаване на грамотносттаИзтегляне

План за работа с даровити децаИзтегляне

План за превенция на алкохола, тютюнопушенето и наркотицитеИзтегляне

План на УК за спорт и изкустваИзтегляне

План за превенция за ранното напускане на училищеИзтегляне

План за дейността на училищния психологИзтегляне

Етичен кодекс на училищната общностИзтегляне

Етичен кодекс на работещите с децаИзтегляне

Мерки за повишаване качеството на образованиетоИзтегляне

Годишна програма за ГЦДОУДИзтегляне

План за образователна интеграция на учениците от ромски произходИзтегляне

2019/2020 година

Училищна програма за ЦДОУД

Годишен план за дейността

2018/2019 година

Годишен план за дейността

2016/2017 година

Училищен учебен план  1 клас

Училищен учебен план  2 клас

Училищен учебен план  3 клас

Училищен учебен план 4 клас

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ

2017/ 2018 година

Годишен план за дейността

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за равни възможностиза приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Програма за повишаване качеството на образованието

Годишен план за дейността на училището за учебната 2020-2021 г.Изтегляне