ПОКАНА

ПОКАНА

От Диана Генова,

Директор на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, избрани на първи етап на родителска среща за представители на родителите за обществения съвет на училището.

На основание чл. 11 и чл. 12 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища, ВИ КАНЯ на родителска среща – втори етап на 20.12.2022 г. от 17:30 часа в класната стая на VII a клас на втория етаж при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на протоколчик на събранието.
  • Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  • Избор на обществен съвет и резервни членове – попълване на декларации.
  • Разни.

Правомощията на обществения съвет са оповестени на интернет адрес: www.mon.bg/Нормативни актове/ Правилници/. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Поканата да се постави във фоайето и да се публикува на интернет страницата на училището.

Класните ръководители на учениците да създадат организация за получаване на поканата от родителите, излъчени по паралелки на първата родителска среща, чрез изпращане по електронната поща или чрез  интернет страницата на училището.

С уважение,

ДИАНА ГЕНОВА

Директор на ОУ „Гео Милев“

с. Белозем