Проект „Подкрепа за успех“

2020/ 2021 година

Сформирани групи по проекта за учебната 2020/ 2021 година

1а клас – БЕЛ. 1б клас – БЕЛ, 1в клас – БЕЛ, 1в клас – математика

2а клас – БЕЛ, 2б клас – БЕЛ 1, 2б клас – БЕЛ 2

3а клас – БЕЛ, 3б клас – БЕЛ

4а клас – математика

4б клас – математика, 4в клас – математика

5 клас – БЕЛ, 5 клас – английски език

6 клас – БЕЛ, 6 клас – английски език

7 клас – БЕЛ 1, 7 клас – БЕЛ 2, 7 клас – Математика, 7в клас – математика, 7 клас – ИТ, 7 клас – физика и астрономия

Проект „Подкрепа за успех“ – график на дейностите по групи – 2019/ 2020 година

График на дейностите по групи по проект „Подкрепа за успех“ за учебната 2019/ 2020 година

Подкрепа-за-успех-График-на-дейностите