Първа копка за физкултурен салон

Така дългоочаквания физкултурен салон ще бъде факт.

На 27.01.2020 година бе направена първата копка от кмета на община Раковски Павел Гуджеров.

Проектът е финансиран изцяло от ДФЗ, по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“.

Приблизителната му стойност е 526 000 лв. с ДДС, като 479 000 лв. са за строително-монтажни работи и 47 000 лв. за доставка и монтаж на необходимото оборудване.

Проектът ще се изпълнява от две фирми.

„Евросистем”ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Кричим, представлявана от Адем Юсеинов ще извърши строително-монтажните работи по проекта.

„Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Габрово, представлявана от г-н Никола Рахнев е фирмата, която ще достави и монтира оборудването във физкултурния салон.

В обхвата на обществената поръчка е предвидено изграждане на закрита спортна инфраструктура в УПИ II-934, с. Белозем община Раковски. Ситуиране на сградата ще е към съществуващата сграда на основно училище „Гео Милев“            с. Белозем.

Сградата ще е разделена на две зони.

 В едната зона ще е разположен основния физкултурен салон, който ще бъде подходящ за провеждане на тренировки по баскетбол и волейбол с капацитет до 200 човека. Трибуните за зрителите ще са с капацитет 114 места, като следва да се предвидят и места за хора в неравностойно положение и треньори.

Ще бъде изградена и многофункционална зала за танци и гимнастика, с капацитет до 50 човека.

Предвидена е и мобилна опъвателна система за тенис на корт.

Втората зона ще е развита в две нива.

На първото ниво ще са разположени санитарни помещения за момчета, помощно помещение към основната зала и фоайе със стълба към второто ниво.

На второто ниво ще са разположени санитарни помещения за момичета и учителска стая с баня и тоалетна. От фоайето на първия етаж ще се осъществява връзка, като ще е осигурен достъп от изток и от запад.

От фоайето на първия етаж ще  се
осъществява връзката с училищната сграда, както и към двора на училището чрез топлата връзка.

Съблекалните, душовете и тоалетните са разработени за ползване едновременно до максимум
2 класа. Разработени са еднотипно за момичета и момчета и са разположени едни над други.

Предвидени са по 25 шкафчета, по 2 тоалетни, 3 душа и умивални за момичета и съответно за момчета, едната тоалетна на момичетата и едната на момчетата ще са оразмерени и обзаведени за ползване и от хора в неравностойно положение.

Всички помещения са проектирани в съответствие с НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009г.за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Проектирана е водно – помпена отоплителна инсталация, като топлинна мощност ще се осъществява от съществуващия нафтен котел на училището. Връзката ще е с подземно трасе. Новопроектираният топлинен център ще е разположен в предвиденото техническо помещение. Санитарните и битови помещения, фоайета, стаята за учители и „топла връзка“ се предвижда да се отопляват с алуминиеви радиатори с топлоносител вода.