Сам постигам

Във връзка с писмо № 9105-269/ 20.10.2023 г. на зам.-министъра на образованието и науката, д-р Емилия Лазарова, популяризираме информацията за държавна подкрепа, достъпна на сайта https://sampostigam.org/misiya/, ориентирана към учениците и студентите с един жив родител или без родители, които са отраснали или отрастват в институции (ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип и други), или са поверени на грижите на роднина/ни (техни настойници или попечители). Информацията е в полза и на преживелите родители, настойници и попечители.

Сайтът цели да помогне на възможно най-много деца, младежи, настойници и попечители чрез информацията и ресурсите, предоставени в него, борейки се с дезинформираността. Мотото и заглавието на сайта (“Информирани за успех!” / sampostigam.org) описват много ясно основнатa цел – лесния достъп до информация като трамплин към постигането на успех.