Day: септември 9, 2020

Обява за образователен медиатор по проект „Подкрепа за успех“

ПРИМЕРНА ПРОЦЕДУРА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПАП ЗА УСПЕХ“ Обява Заповед за назначаване на Комисия Протокол от работата на Комисията за кандидатстване по документи Протокол от работата на Комисията за събеседване Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ […]

Национални външни оценявания през учебната 2020/ 2021 година

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания: ІV клас Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа VІІ клас   Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа […]

Три неучебни, но присъствени дни през учебната 2020/ 2021 година

През учебната 2020/ 2021 година в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем присъствени, но неучебни дни: 29.10.2020 г. – спортен празник 15.01.2021 година – патронен празник 20.05.2021 година – ден на таланта

График на учебното време

Със З А П О В Е Д № РД09-2118/ 28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката е определен графикът на учебното време за 2020/ 2021 година: Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: 30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. есенна 24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна 30.01.2021 г. – 03.02.2021 […]