Занимания по интереси

2023/ 2024 година

ОУ „Гео Милев“, с. Белозем стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците от I до VII клас, съгласно Наредбата за приобщаващото образование.

 В края на м. септември 2023 година се извърши анкетно проучване сред учениците от І- VII клас.

 След обобщаване на резултатите от анкетното проучване идентифицирахме интересите на учениците.

На Педагогически съвет се обсъдиха възможностите за групи по интереси, които училището ще предложи за учебната 2023/2024 година.

Според желанията на учениците, в училището ни ще се провеждат следните занимания по интереси /ЗИ/ за учениците от І до VII клас:

Публична изява на клуб по математика в 3 клас