Административно обслужване

Административни услуги

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

Приемане и преместване на ученици

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас

Заявления – образци

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование