Достъп до обществена информация

Директорът на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем осъществява своите правомощия съгласно действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование.

В ОУ „Гео Милев“, с. Белозем заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на училището всеки работен ден от 8.30 ч. до 12 .30 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Адрес: с. Белозем, ул. „Родопи“ 40

e-mail: soubelozem@abv.bg

Лице за контакт:

Диана Генова

тел. 0894674806

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем, с включена информация за упражняване правото на достъп до обществена информация, ред и условия за повторно използване на информация, такси и форми в които се поддържа информацията и образци на документи – ТУК.

Годишен отчет за работата по ЗДОИ

2015 г. – В ОУ „Гео Милев“ през 2015 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2016 г. – В ОУ „Гео Милев“ през 2016 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2017 г. – В ОУ „Гео Милев“ през 2017 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2018 г. – В ОУ „Гео Милев“ през 2018 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2019 г. – В ОУ „Гео „Mилев“ през 2019 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2020 г. – В ОУ „Гео Милев“ през 2020 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2021 г. – В ОУ „Гео Милев“ през 2020 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2022 г. – В ОУ „Гео Милев“, с. Белозем през 2021 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2023 г. – В ОУ „Гео Милев“, с. Белозем през 2022 г. не са постъпвали искания за достъп до обществена информация.

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ