Занимания по интереси в училище

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Природни науки
  • Математика
  • Технологии
  • Изкуства и култура
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот
  • Спорт

Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси.

ВАЖНО: Заниманията по интереси по тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ са не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.

Допълнителна информация може да получите от Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

В нашето училище се сформираха 18 клуба за занимания по интереси.

н                 Клуб Ръководител Клас
1. „Матемагьосници“ К. Мавлова          I
2. „Интересна математика“ П. Джатова II
3. „Забавна математика“ Д. Неделчева III
4. „Занимателна математика“ Д. Пенева IV
5. „Шах и мат“ Г. Хорозов II
6. „Християнче“ Т. Стоева III
7. „Арт изящно“ И .Минков I и IV
8. „Цветна палитра“ П. Матева III
9. „Аз съм спортист“ М. Стоева III
10. „Уменията на XXI век“ Ст. Костова IV
11. „Родолюбие“ М. Мънина V
12. „Млад математик“ М. Шикова VI
13. „Математика“ Т. Карагьозов VII
14. „Аз и природата“ М. Колева VI – VII
15. „Вкусно“ Д. Мелизамов V
16. „Музикален театър“ И. Кълвачева V – VII
17. „Спорт в училище“ М. Ефтимова V – VII
18. „Тракийска китка“ И. Неделчева II – VII