ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИ

Само седмокласниците, които ще се явяват за проверка на способностите, подават заявления за изпит. За националното външно оценяване по български и по математика това не важи.

Заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите се внася от 3. юни до 5. юни в училището, в което се обучава седмокласникът. На територията на област Пловдив ще бъдат организирани изпити по музика и физическо за прием в 8 клас по профили „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“. Такса за явяване не се заплаща. Към заявлението за полагане на изпит по физическо се прилага копие от застрахователна полица „Злополука“ за деня на изпита. По музика той ще се проведе на 24 юни в СУ „Любен Каравелов”. Кандидатите трябва да подготвят две песни по избор, едната от които от учебното съдържание за 7 клас. Ученикът трябва да може да транспонира песен по зададени от комисията акорди, слухово да възпроизвежда кратки фрази в мажор или минор, зададени с инструмент или с глас, както и да „изпее от пръв поглед” солфеж в мажор или минор – диатоника, в тоналности до един знак. Кандитатът ще получи от журито задачи от учебната програма, свързани със слушане, възприемане и възпроизвеждане на музика.

Изпитите не се отнасят за приемането в държавните училища към Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта, които организират приема си самостоятелно.

Всички седмокласници се явяват на НВО по български на 17. юни и по математика на 19. юни в училищата, в които се обучават. На входа квесторите проверяват документите за самоличност и служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на изпитите.