Информация за доставчици на социални услуги за деца

В изпълнение на т. 4 от Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции поместваме информация за доставчици на социални услуги за деца, които имат ресурс и при необходимост могат да подкрепят педагогическите специалисти в работата им с учениците и техните родители.

Информация