Кандидатстване след седми клас

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в 8 клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 г. следва да се осъществи в периода от 16 юни 2017 г. до 22 юни 2017 г.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

Ако сте решили да подадете онлайн заявление, следва да имате предвид следното:

– входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;

– във Вашия профил следва да са видими Вашите лични данни, образователните Ви резултати от НВО, изпитите за проверка на способностите и олимпиадите /ако сте участвали в такива/, както и оценките от свидетелството за основно образование, въведени от училището, в което завършвате 7 клас – може да ги проверите за съответствие, тъй като същите ще бъдат използвани за формиране на бала, с който ще кандидатствате за всяко посочено желание;

– въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желаете да кандидатствате за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;

– заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в 8 клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;

– попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;

– ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)/.

– за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;

– въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

Ако не желаете да кандидатствате онлайн, заявление за попълване на хартия може да изтеглите от тук: заявление

или да получите бланка, да я попълните и подадате в един от следните центрове за подаване на документи за участие в приема в 8 клас (първо и трето класиране):

 • СУ „Св. Климент Охридски”, гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” № 5
 • СУ „Цар Симеон Велики”, гр. Пловдив, ул. “Лука Касъров” № 13
 • СУ „Св. Софроний Врачански”, гр. Пловдив, ЖР “Тракия”, ул. „Съединение“ №53
 • СУ „Пейо Яворов”, гр. Пловдив, бул. „България” №136
 • СУ „Найден Геров“, гр. Пловдив, ул. „Кемера“ №27
 • ОУ „Петко Каравелов”, гр. Асеновград, ул. „Асен Карастоянов” №16
 • СУ „Христо Смирненски“, гр. Брезово, ул. „Васил Коларов“ №1
 • ОУ „Иван Вазов“, с. Калояново, ул. „Кирил и Методий“ №26
 • ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Карлово, ул. “Васил Караиванов” № 4
 • СУ „Петко Р. Славейков“, гр. Кричим, бул. „Тракия“ №24
 • СУ „Отец Паисий“, гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ №52
 • СУ „Христо Ботев“, гр. Лъки, ул. „Дичо Петров“ №4
 • СУ „Васил Левски“, с. Маноле, ул. „Осма“ №5
 • ОУ „Петър Бонев“, гр. Перущица, ул. „Христо Ботев“ №7
 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Първенец, ул. „Патриарх Евтимий“ №3
 • НУ „Христо Ботев“, гр. Първомай, ул. „Христо Ботев“ №5
 • ОУ „Христо Ботев“, гр. Раковски, ул. „Петър Богдан“ №48
 • ОУ „Гео Милев“, гр. Садово, ул. „Лиляна Димитрова“ №2
 • НУ „Неделя Петкова“, гр. Сопот, бул. „Иван Вазов“ №51
 • ОУ „Христо Смирненски“, гр. Стамболийски, ул. „Ген. Гурко“ №7
 • СУ „Христо Ботев“, гр. Съединение, ул. „Баба Исака Скачкова“ №3
 • ОУ „Климент Охридски“, гр. Хисаря, ул. „Иван Вазов“ №73

Учениците от други региони могат да подадат заявление за участие в класирането за приемане в 8 клас в неспециализираните училища на територията на област Пловдив онлайн, като в системата в меню „Въвеждане на желания“ изберат област Пловдив и посочат последователно своите желания. В случай, че не се възползвате от индивидуалното онлайн подаване на заявление, хартиено заявление може да получите във всеки от посочените центрове.

Комисиите за приемане на документи по центровете ще работят от 08.00 ч. до 18.00 ч. в работните дни от 16 до 22 юни 2017 г.  за участие в първи етап на класиране и от 11 до 13 юли 2017 г. за участие в трети етап на класиране.

Документи, които трябва да се представят от кандидатите в центъра:

 1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания /бланка на заявлението се предоставя от комисията или се изтегля от посочения по-горе електронен адрес/;
 2. Оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование;
 3. Служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване, а за профил „Музика“ и с резултата от изпита за проверка на способностите по музика;
 4. Оригинал и копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии;
 5. Оригинал и копие на документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература в VII клас и/или на олимпиадата по математика в VII клас, съдържащ резултата от съответното състезание, когато кандидатът се ползва от правото си.

След сверяване, оригиналите се връщат.

Заявлението се попълва четливо, като желанията се вписват с точното наименование на училището, профила или специалността от професия, кода на профила или специалността от професия, без да се допускат зачертавания и корекции.

Учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището с утвърден държавен план-прием по профила следните документи за участие в приема:

 1. Заявление за участие в класиране по образец на училището;
 2. Копие на свидетелство за завършено основно образование;
 3. Копие на служебната бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване и от изпита за проверка на способностите по ФВС;
 4. Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;
 5. Копие на документ, издаден от МОН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература в VII клас и/или на олимпиадата по математика в VII клас и съдържащ резултата от съответното състезание, когато кандидатът се ползва от правото си;
 6. Служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Резултатите от първото класиране ще бъдат оповестени до 27 юни 2017 г. Учениците ще могат да проверят класирането си  в сайта на МОН https://priem.mon.bg

Списъците на класираните ученици по профили и специалности от професии ще бъдат предоставени на училището-център, където са подадени документите за участие в класирането.

Учениците, които не са класирани на първи етап автоматично участват във втори етап на класиране. Класираните на първи етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 28 юни до 30 юни 2017 г., като подават следните документи:

 1. Заявление до директора;
 2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища;
 4. Удостоверение за преместване.

Учениците, които желаят да участват във втори етап на класиране (класирани по второ или следващо желание на първи етап), подават заявление в училището, в което са класирани на първи етап. Образец на заявление за участие във втори етап на класиране се предоставя от училището, в което ученикът е приет на първи етап на класиране. В заявлението учениците не може да променят и пренареждат желанията си. Участниците във второ класиране запазват мястото си от първо класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Резултатите от втори етап на класиране ще бъдат оповестени до 4 юли 2017 г. Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране  начин.

Класираните на втори етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 5 юли до 7 юли 2017 г.

Незаетите места след записването на учениците от втори етап ще бъдат обявени в сайта на РУО на 10 юли 2017 г.

Резултатите от трети етап на класиране ще бъдат оповестени до 17 юли 2017 г. Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране начин.

Класираните на трети етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 18 юли до 19 юли 2017 г.