Квалификация на педагогическите специалисти

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г.) и постигнатите индикатори, заложени в т. 3 от Инструкцията за изпълнение на дейностите, предоставямe на Вашето внимание следната информация:

  1. Предоставя се възможност на педагогическите специалисти, участвали в обучения от предходни кампании да се включат в предстоящи обучения до края на  изпълнение на проекта без ограничения по отношение на броя  и съдържанието на обученията. 
  2. Предоставя се възможност за включване в групите за обучения на повече от 10% педагогически специалисти  над 54 годишна възраст.
  3. Целта е да се акцентира на обученията, които са свързани с подготовката на педагогическите специалисти  за  ефективно преподаване и  оценяване  на резултатите в електронна среда; специфики на  отношения в  училищната онлайн среда и методи за мотивиране и подобряване на резултатите;  обучителни материали и теми при дистанционното обучение, както и STEM образование, интегрирано знание и интегративни уроци.
  4. Ето и линк към сайта на проекта:

https://teachers.mon.bg/

Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.