Лига на класовете – инициатива на МКБППМН в Раковски

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Раковски покани всички училища на територията на общината да се включат в инициативата „Лига на класовете“. Целта на инициативата е добротворчество.

Всички 11 паралелки от начален етап подадоха заявка за включване в инициативата.

Вече са проведени първите добротворчески инициативи.

Информация за тях има публикувана тук.