Насочване на ученици, завършили VII клас, с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и настанени в приемни семейства

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Със заповед на началника на Регионално управление на образованието – Пловдив е определена комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства /комисията/.

Предвид обявеното извънредно положение в РБългария, усложнената епидемологична ситуация, издадените заповеди на министъра на здравеопазването и указанията на Министерство на образованието и науката комисията ще приема документи от 04 май 2020 г. до 21 май 2020 г. вкл., при следната организация на работа:

 1. Учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания се насочват по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни за здравословното им състояние.

Насочването се извършва по два списъка със заболявания, утвърдени от министъра на здравеопазването, съгласувани от министъра на образованието и науката, които прилагаме за запознаване:

 • Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или в средни училища – Списък 1.
 • Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности, профили и професии – Списък 2Уточнение: В списъка са изписани заболяванията и съответните номера на професиите и специалностите, за които ученикът има право да подаде заявление и да бъде насочен. В таблица № 1 са разписани съответните професии и специалности, съответстващи на номера от списъка /например: 1. Заболявания на опорно – двигателната система – номер 3 от списъка съответства на професия „Финансист“, специалност „Банково дело“ в таблица № 1/.

С професиите, специалностите и училищата, в които ще се осъществява прием може да се запознаете от сайта на Регионално управление на образованието – Пловдив, раздел „Прием“, подраздел „План-прием в VIII клас“.

                 Учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания подават следните документи:

 • попълнено и подписано заявление с подредени желания, образец на което прилагаме. В заявлението задължително се вписва телефон за връзка.
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия/ТЕЛК/НЕЛК.

                 Документите се подават по един от следните начини:

 • по пощата или чрез куриер на адрес: гр. Пловдив, ул. „Цариброд“ № 1, Регионално управление на образованието – Пловдив /за комисията за насочване/.
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ – https://edelivery.egov.bg.

                 При невъзможност и затруднения от Ваша страна при използване на Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/, може да се обърнете към директора на училището, където се обучава ученикът.

При обективна невъзможност документите да бъдат изпратени чрез някой от изброените по-горе начини и след отмяна на  извънредното положение в РБългария до 21.05.2020 г. документи могат да се подадат в Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Ст. Белинов“, гр. Пловдив, ул. „Прохлада №  1, по следния график: от понеделник до петък: 9.00 часа – 13.00 часа и 13.30 часа – 17.00 часа. При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител/настойник.

 1. Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства се насочват по документи по специалности от професии.

Учениците подават следните документи:

 • попълнено и подписано заявление с подредени желания, образец на което прилагаме. В заявлението задължително се вписва телефон за връзка.служебна бележка, удостоверяваща настаняването в дом или център за настаняване от семеен тип;
 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

Документите се подават по един от следните начини:

 • по пощата или чрез куриер на адрес: гр. Пловдив, ул. „Цариброд“ № 1, Регионално управление на образованието – Пловдив /за комисията за насочване/.
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ – https://edelivery.egov.bg.

                 При невъзможност и затруднения от Ваша страна при използване на Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/, може да се обърнете към директора на училището, където се обучава ученикът.

При обективна невъзможност документите да бъдат изпратени чрез някой от изброените по-горе начини и след отмяна на  извънредното положение в РБългария до 21.05.2020 г. документи могат да се подадат на място в Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Ст. Белинов“, гр. Пловдив, ул. „Прохлада № 1, по следния график: от понеделник до петък: 9.00 часа – 13.00 часа и 13.30 часа – 17.00 часа. При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от настойник/длъжностно лице от дом/ЦНСТ.

 1. Ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми с поставена оценка с качествен показател за първи учебен срок, които ще получат удостоверение за завършен VII клас /по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование/ се насочват, както следва:
  1. Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности прави преценка на потребностите, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профил или в специалност от професия.
  2. Директорът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив (РЦПППО) изпраща чрез началника на Регионално управление на образованието – Пловдив мотивирано становището на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности (РЕПЛРДУСОП) до комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Насочването на учениците със специални образователни потребности се извършва съобразно становището на РЕПЛРДУСОП към РЦПППО – Пловдив.

Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за завършено основно образование и съответно се оценяват с количествен показател.

Необходими документи

 • попълнено и подписано  заявление образец на което прилагаме. В заявлението задължително се вписва телефон за връзка.
 • оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 • копия на документи, съдържащи информация за здравословното състояние (ТЕЛК, НЕЛК, протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия, др.) и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика. 

Документите се подават по един от следните начини:

 • по пощата или чрез куриер на адрес: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование / РЦПППО/ – Пловдив, ул. „Прохлада“ № 1А.
 • на електронен адрес: resursencentar@abv.bg може да се подаде САМО ЗАЯВЛЕНИЕТО. Останалите документи се подават по пощата или чрез куриер на адрес: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование / РЦПППО/ – Пловдив, ул. „Прохлада“ № 1А.

При обективна невъзможност документите да бъдат изпратени чрез някой от изброените по-горе начини и след отмяна на извънредното положение в РБългария до 21.05.2020 г. документи могат да се подадат на място в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование / РЦПППО/ – Пловдив, ул. „Прохлада“ № 1А,  по следния график: от понеделник до петък: 9.00 часа – 13.00 часа и 13.30 часа – 17.00 часа. При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

Забележка:

 1. Комисията насочва учениците съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания, а учениците със специални образователни потребности съобразно становището на РЕПЛРДУСОП към РЦПППО – Пловдив.
 2. Комисията има право да насочи до 4 ученици в паралелка, от които учениците със специални образователни потребности не може да са повече от 3.
 3. При необходимост и по решение на комисията, при съобразяване с изискванията на министъра на здравеопазването, учениците, подали документи, ще следва да се явят лично пред комисията за допълнителни уточнения.
 4. Информация за насочването ще бъде изнесена до 14.06.2020 г. и ще е налична в Регионално управление на образованието – Пловдив.
 5. След насочване на учениците от комисията, родителите следва в срок до 17.00 ч. на 03.07.2020 г. да ги запишат в училището, в което са насочени.
 6. Информация за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява служебно от директора на съответното училище по искане на комисията.
 7. За допълнителна информация от 04 май 2020 г. на телефон 032/63-18-46 – Петя Герасимова, Жанета Вакрилова, Ирина Минчева, телефон 032/63-18-42 – Асен Василев. За учениците със специални образователни потребности – 032/260-152.