Образование за утрешния ден

От началото на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година
в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем  стартират дейности по проект „Образование за утрешния ден“.

        Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца –  от  15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.

Дейност 2:  Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

Дейност 6: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)” на проекта BG05M20P001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”  за учебната 2019 / 2020 г.

Сформирани групи по проекта за учебната 2019/ 2020 година:

  1. „Приятел с компютъра“ – ръководител Пенка Накова, учител в начален етап
  2. „Дигитален свят“ – ръководител Минка Колева, старши учител общообразователен предмет в прогимназиален етап

 
I. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

II. Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/ 

Приложение 1 Декларация за информирано съгласие

Приложение 3 – Анкетна карта за участие

Приложение 4 – Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

Интерактивен дисплей по проект BG05M2OP001-2.012- 0001  „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

По дейност 6 в училище получихме интерактивен дисплей за обучението на учениците в клубовете, сформирани по проекта.

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА КЛУБ „ПРИЯТЕЛ С КОМПЮТЪРА“

ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012- 0001  „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Учениците от клуб „Приятел с компютъра“ с рководител Пенка Накова, съвместно с децата от 2 А клас и техните родители, които предоставиха снимки по случай празника на българската просвета и култура и славянската писменост, изработиха електронна книжка. В платформата Teams в екип ОУД, където провеждахме часовете си в електронна среда, децата подготвиха чудесна презентация. Учениците демонстрираха своите умения за работа с PowerPoint, проявиха креативност и дизайнерски способности. Записаха презентацията на своите компютри и в платформата Calameo преобразуваха продукта си в електронна книжка. Представям на вашето внимание, това което децата изработиха с голямо желание и ентусиазъм. 

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА КЛУБ „ДИГИТАЛЕН СВЯТ“

ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012- 0001  „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

На 24.06.2020 г. участниците в клуб „Дигитален свят“ по проект „Образование за утрешния ден“ с ръководител Минка Колева представиха виртуално своите знания и умения. Те сътвориха дигитална книжка „Випуск 2020“.

Книжката може да разгледате тук:

https://read.bookcreator.com/ez4FYfZWvCdNXEFxOKWYQmgiuiG2/-sj29eGRTdSvgaevlxRIIQ?fbclid=IwAR25E-WEiORLgRhECED_2JF3M9Gj0OK_6bYvhwfdKLZDQRKw1fVEvfnyOpU