Обучение за периода 12.04. – 30.04. 2021 г.

Уважаеми ученици и родители,

Запознайте се с организацията на присъственото обучение в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем, считано от 12.04.2021 г.

 1. Считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем да  се възобнови присъственият учебен процес за:

а) учениците от I до IV клас и за групите за предучилищно образование – ПГ- 5 и ПГ-6-годишни деца;

б) учениците от V до VII клас, при спазване на следния график:

–  от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VII клас;

 • от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V клас.
 • Обучението на учениците от VI клас от 12.04.2021 г. до 29.04.2021 г. е синхронно от разстояние в елекронна среда, чрез платформа Microsoft Teams и при спазване на графика от т. 7 на настоящата заповед.
 • Извън графика по т.1, б) се допуска и присъствено провеждане на:

а) изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл.7, ал.3 от Наредба № 11 от 2016 година за оценяване на резултатите от обучението на учениците;

б) индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда.

 • Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, с изключение на тези за деца до IV клас.
 • Занятията по т. 1 да се провеждат в съответствие с приетите в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем Насоки за работа през учебната 2020-2021 година в условията на Covid-19, разработени и предложени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.
 • Дейностите по т. 1 да се провеждат при спазване на следните противоепидемични мерки: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най- малко 1,5 м и недопускане до часовете на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други). Да се ограничат несъществените контакти в класните стаи, коридорите на училището и работните помещения.
 • Часове за учениците от V до VII клас, които по график не са присъствени в училище, продължават да протичат в ОРЕС с продължителност на учебните часове – 30 мин. за прогимназиален етап, съгласно утвърденото седмично разписание за втори учебен срок на уч. 2020/2021г.

График на провеждане на часовете в електронна среда:

 1-2 КЛАС присъствено3-4  и 5-7 КЛАС присъствено5-7 КЛАС ОРЕС
1.8,30 – 9,05  8,30 – 9,108,30 – 9,00
2.9,20 – 9,55  9,20 – 10,009,20 – 9,50
3.10,20 – 10,55  10,20 – 11,0010,20 – 10,50
4.11,10 – 11,45  11,20 – 11,5011,20 – 11,40
5.12,00 – 12,35  12,00 – 12,4012,00 – 12,30
6.12,50 – 13,25  12,50 – 13,3012,50 – 13,20
7. 13,40 – 14,20  13,40 – 14,10
 • Педагогическите специалисти, преподаващи в класовете, които по график се обучават в училище, работят присъствено за съответните учебни часове, съгласно утвърдения дневен  режим на училището.
 • За комуникация с институции, граждани и родители да се използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност се да предоставят съответните услуги в електронна среда.
 • Помощно-обслужващият персонал да провежда противоепидемичните мерки в класните стаи и работните помещения, свързани с извършване на дезинфекционни дейности и редовно проветряване, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от Министъра на здравеопазването в Приложение № 1 на Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването, който е неразделна част от настоящата заповед. Задължително използват лични предпазни средства.
 1. Да се използват редовно и по предназначение осигурените в училището сапун, топла вода и дезинфектант. Да се поддържа необходимото количество дезинфектанти на входовете на училището.
 1. Работниците, които са на работа в училище, осъществяват засилен пропускателен режим и не допускат външни лица в сградата. Задължително използват лични предпазни средства.