Покана за обществен съвет

  О У „Г Е О   М И Л Е В”, С. Б Е Л О З Е М,  О Б Л А С Т  П Л О В Д И В

с. Белозем, община Раковски, ул. „Родопи”40; тел: 0895673332; email: soubelozem@abv.bg

ПОКАНА

от Диана Генова, директор на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем

Уважаеми родители, избрани на първи етап на родителска среща за представители на родителите за обществен съвет на училището,

На основание чл. 11 и чл. 12 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви

КАНЯ

на родителска среща втори етап на 1 декември 2016 година от 17,30 часа в класната стая на VI б клас на втория етаж при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на протоколчик на събранието.

2.Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към                     детските градини и училищата

  1. Избор на обществен съвет и резервни членове – попълване на декларации
  2. Разни

Правомощията на обществения съвет са оповестени на интернет адрес: www.mon.bg/Нормативни актове/ Правилници/ Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Поканата да се постави във фоайето и да се публикува на интернет страницата на училището.

Класните ръководители на учениците да създадат организация за получаване на поканата от родителите, излъчени по паралелки на първата родителска среща, чрез вписване в ученическата книжка, изпращане по електронна поща или чрез интернет страницата на училището.

С уважение,

ДИАНА ГЕНОВА

Директор на ОУ „Гео Милев“

с. Белозем