Природата сме аз и ти – да поиграем заедно!

Спечелен проект по ПУДООС – Чиста околна среда. Подаденото проектно предложение „Природата сме аз и ти – да поиграем заедно!“ бе одобрено за финансиране! Предстои изграждане на спортна площадка за децата от ПГ и учениците от начален етап.