Продължаване на психологическа подкрепа чрез безплатна телефонна линия, вкл. във връзка със създалата се ситуация на криза, свързана с военните действия в Украйна и усложнената геополитическа ситуация

Във връзка със създалата се криза, свързана с военните действия в Украйна, бежанския поток към България на потърпевшите от военния конфликт, сложната геополитическа ситуация, която се отразява и на страната ни, включително и кризата с COVID – 19, се засилва тревожността у възрастните, която неминуемо рефлектира и върху децата. Кризисните ситуации сериозно влияят на психичното здраве на хората и създават предпоставки за увреждане и на физическото им здраве. Във всяка една криза, независимо от нейното естество, най-потърпевши са децата.

            С оглед на посоченото се засилва все повече необходимостта от осигуряване на психологическа подкрепа на деца, ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители, които биха имали необходимост от такава, вследствие на новосъздадената криза, свързана с военните действия в Украйна.

Съгласно заповед № РД 09-2091/20.08.2019 г. и заповед № РД 09-862/24.04.2020 г. на министъра на образованието и науката Регионално управление на образованието – Пловдив е определено за център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа и вече има натрупан опит в създаването на организация за работа в кризисни ситуации. Моделът, създаден с телефонната линия за психологическа подкрепа, се утвърди в последните две години и доказа ползата от такава подкрепа за децата, педагогическите специалисти и родителите.

С оглед на изложеното продължава дейността на психолозите на безплатната телефонна линия за психологическа подкрепа 0800 16 793, създадена с писмо № 9105-408/01.12.2022 г. на заместник-министъра на образованието и науката, до 30.06.2022 г.