Проект „Силен старт“

Целевите групи по проекта са деца от уязвими групи, вкл. от маргинализирани групи, такива с обучителни затруднения, с пропуски в усвояването на учебното съдържание, деца в риск от отпадане от образователната система, деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби, родители на децата от уязвими групи, учители, други педагогически специалисти, вкл. от екипите за подкрепа за личностно развитие, и непедагогически персонал, вкл. образователни медиатори, социални работници, помощник-учители/ помощник-възпитатели, експерти от РУО.
 

Дейностите предвидени за изпълнение са както следва:

Дейност 1: Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители, за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. социално-емоционалното учене в детските градини, в т.ч. техни яслени групи и училища с групи за задължително предучилищно образование, както и обучения на непедагогическия персонал за подпомагане на обучението, в съответствие с утвърдени програми за професионалното и кариерното им развитие.
Дейността включва обучения на педагогически специалисти и на непедагогически специалисти в съответствие с идентифицираните нужди от подобряване на капацитета им за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всяко дете.

Дейност 2 – Интензивна работа с родители на ниво детска градина, в т.ч. техни яслени групи и на ниво училище с групи за задължително предучилищно образование за формиране на положителни нагласи кьм образованието и за пълноценного им участие в образователния процес. Дейността предвижда провеждане на различни форми на интензивна работа с родители на деца от уязвими групи в съответствие с идентифицираните потребности, които
ще обхванат родители на деца от уязвими групи, както работа с родители от различните общности за формиране на толерантност, приемане на различието и повишаването на социалните компетентности на родителите относно значимостта на образованието за цялостното детско развитие.

Дейност 3– Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби аз трайно приобщаване в предучилищното образование.

Дейността е насочена към работата с децата със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби и ще се осьществява чрез осигуряване на пакети за допълнителна подкрепа в съответствие с потребностите на конкретното дете и наемане на допълнителни педагогически специалисти (психолози, логопеди, ресурсни учители и др.). Взависимост от нуждите на детските градини и с цел предоставяне на по качествена допълнителна подкрепа за личностно развитие е предвидено закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане и дидактически и други материали за допълнителна подкрепа.


Дейност 4– Обща подкрепа за личностно развитие за достъп и трайно приобщаване на деца в предучилищното образование.
Дейността ще предостави допълнително обучение по български език на деца, за които българският език не е майчин, вкл. за деца с установени затруднения в резултат на проведен скрининг-тест за повишаване на езиковата култура и познания чрез стимулиране на творческите изяви и повишаване на мотивацията за учене и участие на деца в занимания по интереси, в т.ч. интеркултурно образование, практически занимания изграждащи зелени умения, като напр. занимания за екологично образование, за формиране на екологична култура, сьзнание и поведение и разумно използване на природните ресурси, опазване на природната среда и на екологичното равновесие, спортни занимания и други приложими занимания в съответствие с интересите на децата. Дейността включва и апробиране на иновативни елементи за програмни системи за балансирано развитие на социалните и емоционалните компетенции, както и апробиране на струдничество между ангажираните с образование и грижа в ранна детска възраст институции.