Проект FIERST

Нашето училище е одобрено да участва с учители като училище-бенефициент по проект From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) № 592133-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN, финансиран по Програма Еразъм +, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките, Социално включване, на Европейската комисия!

FIERST е международен проект, в който участват организации от България, Великобритания, Швеция, Естония и Румъния. В България партньори по проекта са Фондация “Заедно в час”, координатор на проекта, Министерство на образованието и науката и Нов български университет.

Цел на проекта

Основна цел на проекта да подобри капацитета на българските училища за създаване на условия за приобщаване на учениците чрез развиване на умения за успех. Проектът разпространява добри практики, използвани от иновативни учители, работещи с ученици от уязвими общности. Училищните екипи, участващи в проекта, ще бъдат обучени как да прилагат тези добри практики и как да направят прилагането и развитието им устойчиво чрез създаване на професионални учебни общности (ПУО) на училищно и междуучилищно ниво. В контекста на България добрите практики са свързани с развиване в учениците на умения за успех на 21 век и се базират на наръчник „Как да развиваме умения на 21 век в час. От учители за учители“. Те са актуализирани и детайлно описани и в платформата https://prepodavame.bg/.

Като бенефициенти по проекта, одобрените училища получават:

  • възможност да участват в международен проект, събрал опита на 5 европейски държави;
  • обучение за 8-10 човека от екипа си за развиване на умения на 21 век в учениците;
  • обучение за 8-10 човека от екипа си за създаване и развиване на професионална учебна общност на училищно ниво;
  • подкрепа по време на учебната година за създаване и развитие на професионална учебна общност в училището;
  • подкрепа за прилагане на добрите практики;
  • възможност да използват различни инструменти за измерване отношението на учениците към учебния процес;
  • възможност за обмяна на добри практики и участие в семинари и конференции;
  • учителите, участвали във всички елементи на обучителната програма, получават 3 квалификационни кредита.