Обществена поръчка

Оферта – пазарна консултация

Обществена поръчка за доставка на закуска и готов топъл обяд

Съдържание

Технически спецификации

Указания за подготовка

Пълно описание на поръчката

Списък документи – приложение № 1

2015-2016

Показатели, относителна тежест

Приложение № 2 – административни сведения

Приложение № 3- техническо предложение

Приложение № 4

Приложение № 5 – сходни договори

Приложение № 6 – предлагана цена

Приложение № 7- декларация чл.47, ал.5

Приложение № 8 – запознаване с условията

Приложение № 9 Проект – договори

Приложение № 10

Приложение № 11 транспортни средства

Приложение № 12

Договор

Заповед

Протоколи

Вътрешни правила за възлагане на обшествени поръчки

 

Обществена поръчка 2014/2015 година

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Декларация по чл. 35, ал.1 от ЗОП

Заповед за Вътрешните правила за обществени поръчки

Заповед за откриване на обществена поръчка

Показатели, относителна тежест и комплексна оценка

Приложения: 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Проекти на договори за доставка

документация 2

Продължение на проекти на договори

Пълно описание на предмета на поръчката

Приложения 1-8 (Официален вестник на ЕС)

документация 3

Приложения IX – XV

Списък на документите, съдържащи се в офертата

Съдържание на документацията за участие в процедура  по глава VIII А от ЗОП

Технически спецификации

Указания за подготовка на офертата

Техническо предложение за изпълнение на офертата

заповед за комисия и протокол

Леон-69 ЕООД