„Родителите са първите и постоянни учители на детето”

Съвременният живот налага учители и родители да обединят усилията си в името на това децата да получат най-доброто като образование и възпитание.

Установено е, че усилието на родителите да се занимават с учебния процес на децата си е от най-голямо значение за качеството на тяхното образование.

Вниманието на родителите е факторът, нареждащ се на първо място по значение в сравнение с усилията на специалистите в училище и личната мотивация на самото дете.

Ето защо създаването на успешна комуникация и добро взаимодействие между родители и учители е от изключителна важност и за самите тях, и за децата.

Обичайните практики и форми на общуване между родителите и училището, според нас в настоящия момент в българското училище не са достатъчно ефективни и не постигат желания резултат, а нерядко се получава обратен ефект.

Това е въведение на плана на училищната комисия за съвместна работа с родителите. Комисията е в състав:

Председател: Вержиния Стамболийска

Членове: Мария Мънина и Йорданка Минчева

В училищния сайт е създадена специална страница Родителски актив, в която ще се публикуват протоколи от проведени срещи на родителския клуб и взети решения.

С плана на комисията може да се запознаете тук.