Седмокласниците с хронични заболявания подават документи от 4 май 2020 г.

Приемът на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и от домове за деца, лишени от родителска грижа, след 7.клас започва от утре. Подаването на документи е от 4 до 21 май по пощата или чрез куриер на адрес: гр. Пловдив, ул. „Цариброд“ № 1, Регионално управление на образованието – Пловдив /за комисията за насочване/ или чрез Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg.

Предвид обявеното извънредно положение и усложнената епидемиологична ситуация, учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания се насочват по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни за здравословното им състояние. Насочването се извършва по два списъка със заболявания, утвърдени от министъра на здравеопазването. Професиите, специалностите и училищата, в които ще се осъществява прием, са качени на сайта на Регионално управление на образованието, раздел „Прием“, подраздел „План-прием в VIII клас“.

Тези, които постигат образователните изисквания, се явяват на национално външно оценяване по общия ред.

Учениците със специални образователни потребности (СОП) ще бъдат насочвани от екип на Регионалния център за подкрепа (Ресурсния център). Тези, които не постигат държавните стандарти, кандидатстват не по общия ред, а с препоръка от специалисти. Комисията има право да насочи до 4 ученици в паралелка, от които учениците със специални образователни потребности не може да са повече от 3.