Училищен психолог

  • График за работата на училищния психолог
  • Годишен план за дейността на училищния психолог през 2019-2020 година
  • Годишно разпределение за посещения на училищния психолог в час на класа през 2019-2020 учебна година
  • Процедури за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем за учебната 2019/2020 година