ХАРТА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

                     Аз мога

Ако мислиш „сразен съм“, сразен си.
Ако мислиш „не смея“, не смееш.
Ако казваш „бих искал“, но мислиш „не мога“,
просто няма как да успееш.

Ако мислиш,че губиш, „загубен си“,
ще ти каже светът без упойка
успехът се крие във твоята воля
и е в умствената ти настройка.
 

Ако мислиш „назад съм“, назад си,
който мисли високо, не пада.
Просто трябва да бъдеш напълно уверен
щом си тръгнал да търсиш награда.

Не най-силният, нито най-бързият
обезателно грабват залога,
но човекът, който печели играта,
е тоз, КОЙТО МИСЛИ „A3 МОГА“.

                                       Иван Вазов

 

                                            ХАРТА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

 

Ние, учениците от Основно училище „Гео Милев“, техните учители и родители,

 

 • водени от желанието нашето училище да стане спокойно, сигурно и безопасно място за обучение и развитие;
 • разбирайки необходимостта от обединяване усилията на ученици, учители и родители;
 • осъзнавайки, че всяка от страните (учител – ученик – родител) трябва да поеме своята отговорност;
 • вярвайки, че правилата, които заедно изработихме, ще ни помогнат да ограничим насилието и нетолерантността между нас,

 

                                                СЕ ОБЕДИНЯВАМЕ ОКОЛО ИДЕЯТА,

                        че НАШЕТО УЧИЛИЩЕ Е НАШАТА СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ!

 

УЧЕНИКЪТ:

 1. Аз съм гражданин на Република България и уважавам основните символи на своята държава и своето училище.
 2. Аз съм част от ОУ „Гео Милев“ и се гордея с това.
 3. Училището е мой дом и искам да се чувствам уютно в него, затова и аз нося отговорност за неговото опазване.
 4. Моето основно право и задължение в училище е ученето. Аз уча според изискванията на учителите и според своите възможности.
 5. Аз съм дисциплиниран и доброволно спазвам установените правила в моето училище.
 6. Аз имам право свободно да изразявам своето мнение и да отстоявам цивилизовано позицията си.
 7. Аз знам, че не винаги възрастта определя възможностите ми.
 8. Аз вярвам, че всеки човек е ценен. Уча се да приемам и откривам във всекиго значимото.
 9. Аз уважавам различието и приемам другите, такива каквито са.
 10. Аз съм личност и знам, че никой няма право да накърнява моето достойнство и достойнството на другите.
 11. Аз се стремя да бъда толерантен и добър човек.

 

УЧИТЕЛЯТ:

 1. Аз вярвам в равния шанс на всички деца.
 2. Аз работя за създаването на сигурна и безопасна училищна среда, в която детето да расте без насилие.
 3. Аз се стремя при овладяване на учебното съдържание децата да придобиват повече практически умения, отколкото абстрактни знания.
 4. Аз изслушвам и уважавам мнението на всяко дете, ценя и пазя това, което то ми доверява.
 5. Аз уча децата на взаимно уважение, независимо от различията им; стимулирам ги да отстояват своята гражданска позиция.
 6. Аз не дисциплинирам, а помагам на децата да разрешават конфликтите си без насилие.
 7. Аз зачитам правото на семейството да бъде информирано за начина, по който работя с детето му.
 8. Аз се старая да привлека родителите на моите ученици за по-активно включване в общоучилищния живот.
 9. Аз познавам и спазвам законите и процедурите, защитаващи детето от насилие.
 10. Аз се стремя да бъда толерантен и добър човек.

 

РОДИТЕЛЯТ:

 1. Аз приемам детето си като ценна личност и зачитам неговото достойнство.
 2. Аз отговарям за възпитанието на моето дете и за неговото поведение.
 3. Аз следя за редовното изпълнение на домашните работи и за подготовката на уроците на моето дете.
 4. Аз се старая да се включвам активно в общоучилищния живот.
 5. Аз уважавам учителите на моето дете и го възпитавам да зачита техния авторитет.
 6. Аз поддържам постоянен контакт с учителите на моето дете.
 7. Аз вярвам, че когато има мост между родители, ученици и учители, винаги ще успяваме да работим в името на децата ни.
 8. Аз се стремя да бъда толерантен и добър човек.

                                                АЗ МОГА, ТИ МОЖЕШ,НИЕ МОЖЕМ!