Важно за седмокласниците

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЕЛ, МАТЕМАТИКА И ЧУЖД ЕЗИК, ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ И УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИЯ ПРИЕМ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.                         

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

 • Седмокласниците не подават заявления за полагане на НВО по БЕЛ и по математика. Такса не се заплаща;
 • Заявление се подава само за полагане на изпит за проверка на способностите и за полагане на НВО по чужд език /по желание/, изучаван в задължителните учебни часове, от 03.06.2019 г.  до 05.06.2019 г.  в училището, в което се обучава седмокласникът. На територията на област Пловдив ще бъдат организирани изпити за проверка на способностите по музика и спорт за прием в 8 клас по профили „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“. Такса за явяване на изпит за проверка на способностите и за явяване на НВО по чужд език не се заплаща. Към заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите по спорт се прилага копие от застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.
 • Изпитите за проверка на способностите не се отнасят за приемането в държавните училища към Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта, които организират приема си самостоятелно;
 • Резултатът от изпита от НВО по чужд език не участва в балообразуването за държавен прием в неспециализираните държавни и общински училища на територията на област Пловдив;
 • Продължителността на частите по учебни предмети не включва времето за съобщаване на изпитния вариант и техническата подготовка за започване на приемния изпит, като: за І част на НВО по БЕЛ, математика и чужд език е 60 минути; за ІІ част на НВО по БЕЛ и математика е 90 минути;
 • Продължителността на НВО по БЕЛ, математика и чужд език за ученици със специални образователни потребности се удължава до 30 минути спрямо продължителността на І част и до 50 минути спрямо продължителността на ІІ част.

Ученикът в VІІ клас:

Преди започване на националното външно оценяване:

 • Се явява на НВО по български език и литература на 17.06.2019 г. и по математика на 19.06.2019 г. в училището, в което се обучава; НВО по чужд език /по желание/ се провежда на 21.06.2019 г. в определени от началника на РУО – Пловдив училища-центрове.
 • Явява се в изпитната зала с документ за самоличност.
 • Заема определеното му място не по-късно от 8,30 часа.
 • Ползва за изпита черен цвят химикалка, молив и гума, а по математика – и линия, пергел, триъгълник; ако е ученик с нарушено зрение – оптични средства.
 • Не ползва коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника.
 • Изслушва инструктажа, съдържащ и изискванията за анонимност на изпитната работа, и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си.
 • Изключва изцяло всички технически средства за комуникация и ги предава на квестор, който ги поставя на видно място.

Непосредствено преди началото на изпита:

 • Получава от квестор изпитен комплект и помощни материали. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист/листове за отговори и/или свитък за свободните отговори, в т.ч. и листове с надпис „чернова“. Помощните материали по БЕЛ съдържат индивидуален плик за изпитната работа, плик за част 1, малко пликче за идентификационната бланка, а помощните материали по математика – и математически формули. Помощните материали по чужд език съдържат индивидуален плик за изпитната работа и малко пликче за идентификационната бланка.
 • Запознава се с указанията за работа с изпитния материал.
 • На работното си място попълва с печатни букви идентификационната си бланка, подписва я, без да я отделя от листа с указания за работа.

По време на националното външно оценяване:

 • Получава от квестор изпитния материал последователно за всяка отделна част.
 • След приключване на определеното време за работа по част 1 откъсва и поставя в плик листа за отговори, след което го запечатва и го поставя на масата до себе си.
 • Изпълнява точно инструкциите, които чува от квестора или от записа на аудионосителя за преразказа в част 2 от изпита по български език и литература или при компонента „Слушане с разбиране“ от изпита по чужд език.
 • След като е изслушал един път записа от аудионосителя на изпита по БЕЛ, получава размножения преразказ за самостоятелно запознаване с текста в продължение на 15 минути, след което връща текста с преразказа на квестора.
 • По време на самостоятелното запознаване няма право да си води бележки.
 • След приключване на определеното време за работа по част 2 поставя свитъка за свободни отговори и листовете с надпис „чернова“ направо в индивидуални плик за изпитната работа, без да го запечатва.
 • Може да работи върху изпитните материали, но отбелязва верните отговори САМО в изпитния комплект – лист за отговори и/или в свитъка за отговори. Внимание! Изпитният материал не се поставя и засекретява в индивидуалния плик и няма да бъде проверяван!
 • Може да използва предоставените математически формули по време на работа и по двете части на НВО по математика.
 • Няма право да се връща и да работи върху листа за отговори или свитъка за свободни отговори на приключила вече част.
 • Като използва българската азбука (кирилица), записва четливо отговорите на български език по всички предмети с изключение на чуждите езици, както и на специфичната терминология и на означенията по математика.
 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.
 • Не напуска изпитната зала преди приключване на работата върху съответната част, ако тя е с продължителност до 60 минути. В случаите, когато частта е с продължителност 90 минути, излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 60 минути от работата върху съответния част.
 • Може да напусне залата и сградата не по-рано от първите 60 минути на част 1, както и по всяко време след това, в случай че е приключил окончателно и е предал надлежно запечатана изпитната си работа.

След приключване на работата:

 • Предава изпитната си работа, без да напуска работното място, като под прякото наблюдение на квестора:
 • 1. предоставя на квестора за проверка и за подпис попълнената идентификационна бланка;
 • 2. отделя внимателно идентификационна бланка от листа с указанията за работа;
 • 3. поставя идентификационна бланка в малкия плик и го залепва;
 • 4. поставя в индивидуалния плик за изпитната работа малкия плик с идентификационната бланка, запечатаният вече плик с част 1, свитъка за свободни отговори и листовете с надпис „чернова“, след което залепва индивидуалния плик; в плика с индивидуалната изпитна работа следва са постави и частите от изпитния комплект (листа за отговори и/или свитъкът за свободните отговори), върху които не е работил
 • 5. предава на квестора извън залепения плик с индивидуалната изпитна работа изпитните материали, листа с указания за работа, а на изпита по математика – и листа с математическите формули.
 • Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.

Резултатите от Национално външно оценяване ще бъдат обявени до 27.06.2019 г.

Участие в класирането

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. се осъществява в периода от 03 юли 2019 г. до 05 юли 2019 г.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

Ако сте решили да подадете онлайн заявление, следва да имате предвид следното:

– входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;

– въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желаете да кандидатствате за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;

– заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в 8 клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;

– попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;

– ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“.

– за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;

– въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

Ако не желаете да кандидатствате онлайн, заявление може да изтеглите от сайта на РУО – Пловдив, където ще бъде публикувано, или да получите бланка, да я попълните и подадате в един от следните центрове:

Центрове за подаване на документи за участие в І и ІІІ етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас във всяка община на територията на област Пловдив /с изключение на профил „Физическо възпитание и спорт“/:

Пловдив:

ОУ “Екзарх Антим І”, ул. “Захари Стоянов” № 86

СУ “Цар Симеон Велики” ул. “Лука Касъров” № 13

СУ “Св. Софроний Врачански”, район “Тракия”, ул. „Съединение“ №53

СУ „Пейо Яворов”, бул. „България” №136

СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27

Раковски:

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Петър Богдан“ №48

 

Работно време на центровете:

І класиране: от 03.07 до 05.07 – 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: от 24.07 до 25.07 – 08.00 до 18.00 часа

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили VІІ клас, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. За паралелките с профил „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ може да се кандидатства само с успешно положен изпит за проверка на способностите. Списъците с приетите ученици на първо класиране се обявяват до 11.07.2019 г.  

Учениците, които желаят да участват в приема по профил „Физическо възпитание и спорт“ подават документи в същите срокове до директора на училището, което осъществява държавен прием по профила.

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично. Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани. Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап, до 16.07.2019 г. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Изпитът за проверка на способностите по спорт се полага в СУ “Петко Р. Славейков” – Кричим по график в периода 25.06-26.06.2019 г. Изпитът за проверка на способностите по музика се полага в СУ “Любен Каравелов” – Пловдив и СУ „П. Р. Славейков“ – Кричим на 24.06.2019 г.

Служебна бележка с резултата от положения изпит за проверка на способностите се издава от училището, в което е положен изпитът, до 02.07.2019 г.

УСПЕХ!